Tietosuoja­seloste / Omavalvonta­suunnitelma

Tietosuojaseloste

Tämä on Hyvinvointipalvelu Jaana Lautamaja:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.11.2023. Viimeisin muutos 5.11.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Hyvinviointipalvelu Jaana Lautamaja
Y-tunnus: 1512717-8
Hakalankatu 16
60100 Seinäjoki
Puh. +358 40 569 5689

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jaana Lautamaja
Puh. +358 40 569 5689
jaana.lautamaja@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Hyvinvointipalvelu Jaana Lautamaja:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Henkilökohtainen suostumus
  • Työ- tai asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja/tai markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilön nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • IP-osoite

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).


Omavalvonta­suunnitelma

Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot:

Palveluntuottajan nimi:

Jaana Lautamaja
 
Toiminimi:

Hyvinvointipalvelu Jaana Lautamaja

Y-tunnus: 1512717-8

Toimipaikan osoite:

Hakalankatu 16
60100 Seinäjoki

Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet:

Asiakaslähtöisyys:

Jokainen asiakas kohdataan yksilönä, ja hoito suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaan.

Ammattitaito:

Tarjoamme korkealaatuista palvelua jatkuvan koulutuksen ja kehittymisen avulla.

Luotettavuus:

Toimimme rehellisesti ja avoimesti, pitäen asiakkaidemme hyvinvoinnin etusijalla.

Yhteistyö:

Teemme yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Toiminta-ajatus:

Yritys tarjoaa asiakaslähtöistä palvelua, joka edistää asiakkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Palvelumme perustuvat ammattitaitoon, luotettavuuteen ja jatkuvaan kehitykseen, tavoitteena tarjota yksilöllistä ja tehokasta hoitoa jokaiselle asiakkaalle.

Omavalvonnan organisointi ja johtaminen:

Suunnitelmaa noudatetaan ja päivitetään tarpeen mukaan.
Jatkokoulutuksiin ja seminaareihin osallistutaan säännöllisesti, että pysytään ajantasalla uusimmista tekniikoista ja tiedoista.

Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet:

Toimitilat sijaitsevat osoitteessa Hakalankatu 16 ja ne on suunniteltu asiakasystävällisiksi ja turvallisiksi. Tilat ovat mahdollisimman esteettömät ja helposti saavutettavat.

Kaikki hoitolaitteet ja tarvikkeet ovat CE-merkittyjä ja niitä huolletaan säännöllisesti. Laitteiden käytöstä ja huollosta vastaa koulutettu ammattilainen.

Tilojen turvallisuudesta huolehditaan säännöllisillä tarkastuksilla ja päivittämällä turvallisuussuunnitelma tarvittaessa. Paloturvallisuus on varmistettu ja hätäpoistumistiet on merkitty selkeästi.

Asiakasturvallisuus ja palautejärjestelmä:

Asiakasturvallisuus on ensisijainen tavoitteemme.

Tilojen ja laitteiden turvallisuus tarkastetaan säännöllisesti. Yrityksessä noudatetaan hygieniamääräyksiä ja käytetään asianmukaisia
suojavarusteita.

Asiakaspalaute kerätään systemaattisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Palaute voidaan antaa joko anonyymisti tai nimellä, ja se käsitellään luottamuksellisesti.

Mahdolliset asiakasturvallisuuteen liittyvät poikkeamat kirjataan ja analysoidaan, jotta vastaavat tilanteet voidaan jatkossa ehkäistä.

Toimenpiteet vaaratilanteiden varalle:

Yrityksessä on laadittu pelastussuunnitelma, joka sisältää ohjeet toiminnasta erilaisissa hätätilanteissa, kuten tulipalon tai sairauskohtauksen sattuessa.
Hätäpoistumistiet pidetään aina esteettöminä.

Tilassa on ensiapuvälineet helposti saatavilla ja työntekijät ovat koulutettuja ensiavun antamiseen.